Hướng dẫn tạo PTR record

PTR record là một bản ghi ngược, có thể từ địa chỉ IP có thể ánh xạ ra domain. Thông thường tại các nhà cung cấp khi bạn sử dụng dịch vụ server hoặc VPS sẽ có thể add được record này. Lưu ý: bạn không thể sử dụng một […]

Hướng dẫn import list user trên mail Zimbra

Bạn đang triển khai một dịch vụ email cho công ty và có quá nhiều user cần thêm vào server mail. Tại bài viết này sẽ hướng dẫn bạn import list user vào trong server mail sử dụng Zimbra bằng file XML Bước 1: Tạo file XML <ZCSImport><Options><importMails>1</importMails><importContacts>1</importContacts><importTasks>1</importTasks><importCalendar>1</importCalendar><importDeletedItems>1</importDeletedItems><importJunk>1</importJunk><ignorePreviouslyImported>0</ignorePreviouslyImported><InvalidSSLOk>1</InvalidSSLOk></Options><ZimbraServer><serverName>mail.domain</serverName><port>7071</port><adminUserName>admin</adminUserName><password>password admin</password><adminSSLEnabled>0</adminSSLEnabled><domain>domain</domain></ZimbraServer><ImportUsers><User><sn>Dai</sn><givenName>The</givenName><displayName>The Dai</displayName><RemoteEmailAddress>thedai@domain</RemoteEmailAddress><password>thedai123</password><zimbraPasswordMustChange>TRUE</zimbraPasswordMustChange></User><User><!– […]

Hướng dẫn truy cập vào phpMyAdmin trên Mautic

Trên Mautic có hỗ trợ bạn truy cập vào phpMyAdmin nhưng bạn không thể truy cập trực tiếp được. Trước khi truy cập bạn cần chuẩn bị phần mềm truy cập SSH bằng Bitvise SSH và trình duyệt Firefox Bước 1. Login vào VPS Mautic qua phần mềm Bitvise SSH […]

Hướng dẫn thay đổi IP trên SEO Hosting

Trên SEO Hosting sẽ có rất nhiều IP số lượng IP tùy thuộc vào gói của bạn mua tại nhà cung cấp, nhưng thông thường khi tạo các account ra thì các website sẽ không tự động add từng IP khác nhau vì vậy tại bài viết này sẽ hướng […]

Hướn dẫn reset password Admin WordPress

Password admin trêm wordress sẽ được lưu trữ trong database vì vậy nếu bạn đã quên mất password admin trên website wordpress thì có thể thực hiện reset lại bằng cách tác động trực tiếp đến databases của mình. Tại bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện reset […]

Hướng dẫn sử dụng KeePass

Việc nghi nhớ tài khoản và password của một tài khoản của bạn có thể là đơn giản và bạn có thể nhớ nó, nhưng khi công việc của bạn phải dùng quá nhiều tài khoản khác nhau và bạn cần lưu lại. Nhưng việc lưu lại ra một bản […]

Tăng giới hạn upload PhpMyAdmin

Thông thường, phpMyAdmin giới hạn dung lượng file tải lên để import và database là 64MB. Nếu bạn có file sql lớn hơn dung lượng này, việc import sẽ thất bại. Để tăng dung lượng upload, bạn thực hiện các bước sau: Bước 1: Kiểm tra vị trí file php.ini […]