Hướng dẫn import list user trên mail Zimbra

Bạn đang triển khai một dịch vụ email cho công ty và có quá nhiều user cần thêm vào server mail.

Tại bài viết này sẽ hướng dẫn bạn import list user vào trong server mail sử dụng Zimbra bằng file XML

Bước 1: Tạo file XML

<ZCSImport>
<Options>
<importMails>1</importMails>
<importContacts>1</importContacts>
<importTasks>1</importTasks>
<importCalendar>1</importCalendar>
<importDeletedItems>1</importDeletedItems>
<importJunk>1</importJunk>
<ignorePreviouslyImported>0</ignorePreviouslyImported>
<InvalidSSLOk>1</InvalidSSLOk>
</Options>
<ZimbraServer>
<serverName>mail.domain</serverName>
<port>7071</port>
<adminUserName>admin</adminUserName>
<password>password admin</password>
<adminSSLEnabled>0</adminSSLEnabled>
<domain>domain</domain>
</ZimbraServer>
<ImportUsers>
<User>
<sn>Dai</sn>
<givenName>The</givenName>
<displayName>The Dai</displayName>
<RemoteEmailAddress>thedai@domain</RemoteEmailAddress>
<password>thedai123</password>
<zimbraPasswordMustChange>TRUE</zimbraPasswordMustChange>
</User>

<User>
<!– Hãy viết như đoạn trên để thêm các user khác –>
</User>
</ImportUsers>
</ZCSImport>


Hãy sử dụng notepad để lưu đoạn script này với đuôi là .xml

Các tham số bạn cần lưu ý:

<serverName> :Thay bằng mail.domain của bạn

<adminSSLEnabled> : Thay bằng số 0 nếu có SSL

<port>: hãy ghi port vào server mail của bạn bình thường là : 7071

<domain>: thay bằng domain của bạn

<sn>: Tên user

<givenName>:  Họ

<displayName>: Tên đầy đủ

<RemoteEmailAddress>: tài khảon user

<password>: Password user

<zimbraPasswordMustChange>: Yêu cầu user phải thay đổi password khi login lần đầu tiên

Bước 2: Truy cập vào server mail Zimbra của bạn bằng tài khoản admin và thực hiện import.

Bạn hãy làm lần lượt theo các hình bên dưới.

zimbra

Kiểm tra các tùy trọn đã giống như trên hình không rồi ấn Next.

Chọn Import form an XML file rồi chọn Next.

Tìm file XML vừa tạo ra ở bước 1.

Tới đây bạn đã import thành công danh sách mà bạn muốn thêm vào server mail.

Hãy F5 lại webmail để kiểm tra xem user đã được thêm vào hay chưa.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?