Hướng dẫn tạo PTR record

PTR record là một bản ghi ngược, có thể từ địa chỉ IP có thể ánh xạ ra domain.

Thông thường tại các nhà cung cấp khi bạn sử dụng dịch vụ server hoặc VPS sẽ có thể add được record này.

Lưu ý: bạn không thể sử dụng một IP không phải từ nhà cung cấp mà bạn đang muốn thực hiện trỏ PTR record để thực hiện vấn đề này và bạn cũng chỉ thực hiện được với domain quốc tế, đối với domain Việt Nam (.vn) sẽ không thực hiện được.

Bước 1. Truy cập vào quản lý domain

Bước 2. Thực hiện trỏ PTR record.


PTR record

Hãy chọn dịch vụ đang chứa IP mà bạn cần trỏ.

Sau đó điền địa chỉ IP và domain của bạn.

Đây là kết quả khi bạn add xong.

Bươc 3. Kiểm tra record đã add thành công chưa.

Hãy mở CMD trên máy tính cá nhân của bạn và thực hiện như sau để kiểm tra:

nslookup -qa=ptr 1.2.3.4 (hãy thay 1.2.3.4 bằng địa chỉ IP của bạn.)

nội dung trả về sẽ giống như sau:

Như vậy bạn đã trỏ PTR record thành công.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?