Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo một User tương ứng với một domain trên DirectAdmin

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập DirectAdmin dưới quyền admin chọn Reseller Level

user directadmin

Bước 2: Tạo Package chọn User, chọn Manage User Packages

Bước 3: Chọn Add Package, và điều chỉnh các thông số mong muốn đối với 1 package như trong hình.

+ Nếu đã có package có thể bỏ qua bước này.

+ Một package có thể sử dụng cho nhiều User khác nhau.

Bước 4: Tạo User khi đã có một Package cho User:

Mỗi domain chỉ được gán cho một User duy nhất, nếu không tạo sẽ báo lỗi.

Bước 5: Kiểm tra lại User đã được tạo ra hay chưa.

Sau khi đã tạo một user bạn có thể cài đặt và upload source code lên host.

Chúc bạn thành công.

Các bạn có thể xem thêm các bài viết hưướng dẫn của Directadmin tại đây hoặc tại đây.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?