Hướng dẫn Upload source code lên hosting Directadmin

Bước 1: Truy cập vào hosting directadmin.

Hãy truy cập vào hosting directadmin của bạn với user và password mà nhà cung cấp đã đưa cho bạn khi bạn mua hosting.

Bước 2: Tạo tài khoản FTP.

Bạn có thể xem hướng dẫn cho việc tạo tài khoản FTP tại đây.

Bước 3: Truy cập vào hositng của bạn qua FTP.

Sau khi tạo xong tài khoản FTP thì bạn có thể truy cập FTP qua Filezilla để kết nối tới hosting của bạn, để thực hiện việc này bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng Filezilla tại đây.

Bước 4: Thực hiện Upload source code lên trên hosting.

Sau khi truy cập vào hosting của mình qua FTP bạn có thể thực hiện upload source code của mình lên.

Trên hosting sẽ có thư mục chính cho domain của bạn là public_html và bạn cần upload source code lên thư mục này.

upload source code

hãy duble kick vào thư mục public_html để truy cập vào thư mục này.

Trên đây là file mặc định của trong hositng của directadmin, và bạn cần xóa file index.html đi.

Sau đó hãy upload source code của mình lên trên đây bằng cách kéo thả source code của bạn từ bên trai qua bên phải là được.

Sau khi upload xong thì bạn sẽ thấy thư mục source code nằm bên tay phải:

Như vậy bạn đã upload source code lên trên dierctadmin thành công.

Bước 5: Import database.

Để Import database bạn cần thực hiện tạo được một databases và user quản lý databases của bạn trước, có thể tham khảo việc này tại đây.

Sau khi tạo xong bạn có thể Import databases vào như sau:

Sau khi truy cập vào phpMyadmin bạn hãy tìm đến database bạn vừa tạo và chọn Import:

Chọn file SQL của bạn để Inport sau đó nhấn Go để bắt đàu Import,

Như vậy bạn đã upload lên thành công.

Sau khi upload lên bạn cần vào trong file config trong source code của mình để thay đổi thông tin kết nối databases, user database và password của user quản lý database này.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?