Hướng dẫn reset password root trên CentOS 8

Bước 1: Truy cập vào VPS cần reset password qua noVNC

Các bạn có thể xem hướng dẫn truy cập vào noVNC tại đây

Bước 2: Thực hiện truy cập vào single mode

Hãy làm lần lượt theo các hình sau để vào single mode.

Sau khi reset và VPS sẽ boot lại từ đầu như hình bên dưới

Tại đây hãy ấn e sau khi ấn e sẽ xuất hiện màn hình sau:


Lưu ý: bạn cần bấm nhanh vì tại đây chỉ sau 3s hệ thống sẽ tự boot vào kernel và bạn cần phải thực hiện lại từ đầu

Tại đây hãy tìm ký tự ro như hình bên dưới

Sau đó sửa thành nhu sau: rw init=/sysroot/bin/bash

Sau đó để lưu và chạy sự thay đổi này các bạn ấn Ctrl+x và các bạn sẽ vào được VPS mà không cần tài khoản root như hình bên dưới.

Tại đây các bạn hãy hực hiện thay đổi password root bằng chuỗi lênh sau:

chroot /sysroot

passwd root

Nhập password root mới của bạn vào.

touch /.autorelabel

exit

reboot

Các bước nhập câu lệnh sẽ giống như hình dưới đây:

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot_7.png

Như vậy các bạn đã reset thành công password root.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?