Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

MariaDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, thường được sử dụng thay thế cho MySQL như một phần cơ sở dữ liệu của LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) phổ biến. MariaDB đã được thiết kế để xem xét cho việc thay thế MySQL trong tương lai.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04.

Cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04

Cài đặt MariaDB thông qua Repository

Tại thời điểm mà chúng tôi viết bài này, phiên bản MariaDB mặc định cho trên các gói lưu trữ repository của Ubuntu 20.04 là phiên bản MariaDB 10.3. Để cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04, bạn hãy sử dụng câu lệnh bên dưới với người dùng root hoặc người dùng có đặc quyền sudo.

sudo apt update 
sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Sau khi cài đặt xong, dịch vụ MariaDB sẽ tự động bắt đầu. Để kiểm tra trạng thái của dịch vụ MariaDB trên Ubuntu 20.04 vừa cài đặt, bãn hãy sử dụng câu lệnh sau.

sudo systemctl status mariadb

Cài đặt MariaDB thông qua Source

Để cài đặt phiên bản mới nhất của MariaDB hoặc các phiên bản khác, bạn có thể truy cập vào list danh sách các repository của MariaDB để update repository trên máy chủ Ubuntu 20.04. Câu lệnh bên dưới chúng tôi sẽ thực hiện cài đặt phiên bản mới nhất ở thời điểm viết bài viết hướng dẫn này là 10.5 (Stable).

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] https://download.nus.edu.sg/mirror/mariadb/repo/10.5/ubuntu focal main'

Sau khi Key đã được import vào kho lưu trữ repository của Ubuntu, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau để tiến hành cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04.

sudo apt update 
sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Sau khi cài đặt xong, dịch vụ MariaDB sẽ tự động bắt đầu. Để kiểm tra trạng thái của dịch vụ MariaDB trên Ubuntu 20.04 vừa cài đặt, bãn hãy sử dụng câu lệnh sau.

sudo systemctl status mariadb
mariadb-tren-ubuntu-20.04
maria

Bạn cần bật một số biện pháp bảo mật cơ bản để cài đặt cơ sở dữ liệu MariaDB, bằng cách chạy tập lệnh sau để tiến hành cấu hình.

mysql_secure_installation

Sau khi chạy tập lệnh, nó sẽ đưa bạn qua một loạt câu hỏi mà bạn có thể trả lời có (y) hoặc không (n) để bật một số tùy chọn bảo mật.

  • Enter current password for root (enter for none): Enter
  • Set a root password? [Y/n] y
  • Remove anonymous users? [Y/n] y
  • Disallow root login remotely? [Y/n] y
  • Remove test database and access to it? [Y/n] y
  • Reload privilege tables now? [Y/n] y

Tổng kết

Ở bài viết trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04. Nếu bạn cần thông tin về cài đặt một máy chủ LAMP server, bạn có thể xem qua hướng dẫn cài đặt tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?