Hướng dẫn tạo Swap trên CentOS 7

Swap là một phân vùng được chia ra từ disk trên server của bạn, swap sẽ thực hiện lưu trữ khi bộ nhớ Ram không đủ để lưu trữ nữa.

Điều này cung cấp cho bạn khả năng tăng thêm khả năng lưu trữ thông tin mà server của bạn có thể lưu giữ trong bộ nhớ hoạt động của nó.

Lưu ý: khi lưu trên swap thì đọc và ghi sẽ chậm hơn so với sử dụng Ram, nhưng nó có thể cung cấp một vùng lưu trữ tốt khi máy chủ của bạn hết Ram.

Tại bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn có thể tạo Swap cho server của mình.

Bước 1: Truy cập vào server của bạn với tài khoản root.

Bước 2: Kiểm tra xem trên server của bạn trước đó đã tạo Swap chưa.

Để kiểm tra hãy thực hiện câu lệnh sau:

swapon -s

Nếu bạn chay xong câu lệnh này mà không nhận lại kết quả nào thì trên server của bạn chưa tạo Swap.

Bước 3: Tạo Swap.

Trước khi tạo Swap bạn cần kiểm tra dung lượng ổ cứng của mình còn đủ để tạo Swap hay không?

df -h

Dung lượng trên server này còn dư 39G.

Tiếp theo hãy xác định cho mình mức dung lượng mà bạn muốn tạo cho Swap.

dd if=/dev/zero of=/swap count=4096 bs=1MiB

Tại đây đã tạo ra 1 file có tên là swap với dung lượng là 4G

để kiểm tra đã tạo ra file này chưa hãy chạy lệnh sau:

ls -la /swap

Bước 4: Tạo phân vùng swap.

Khi bạn tạo ra file Swap thì đây chỉ là một file với dung lượng là 4G vì vậy cần chuyển file này thành một phân vùng trên server của bạn, bạn có thể chạy các câu lệnh dưới đây:

chmod 600 /swap

Phân lại quyền cho file Swap với quyền đọc và ghi, kiểm tra lại với lệnh:

ls -la /swap

Bây giờ hãy chuyển file này thành một phân vùng trên server:

mkswap /swap

Để sử dụng được phân vùng swap này bạn hãy chạy lệnh sau:

swapon /swap

Như vậy bạn có thể tạo ra 1 phân vùng Swap, để kiểm tra hãy chạy lại lệnh sau:

swapon -s

Đã tạo ra được một phân vùng Swap với dung lượng là 4G.

Nhưng khi tạo xong việc reboot lại server sẽ làm mất phân vùng này, vì vậy bạn cần sửa đổi trong file quản lý phân vùng của server:

vi /etc/fstab

Và thêm dòng sau vào cuối file:

/swap swap swap sw 0 0

Như vậy bạn đã add phân vùng vào hệ thống và việc reboot lại cũng không thể mất được phân vùng swap này.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?