Hướng dẫn cấu hình DNS cho dịch vụ Email Pro

1. Giới thiệu

Dịch vụ Email Pro được cung cấp nhằm giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số và tăng cường hiệu suất công việc nhanh hơn. Khi sử dụng dịch vụ Email Pro bạn cần phải cấu hình DNS cho dịch vụ này.

2. Cấu hình DNS: Quý khách vui lòng tham khảo trỏ các record như sau:

Để Email Pro hoạt động bạn cần cấu hình các record sau:

Record CNAME:
webmail.{$service_domain} về webmail.vhost.email
mail.{$service_domain} về webmail.vhost.email
pop.{$service_domain} về pop.vhost.email
imap.{$service_domain} về imap.vhost.email
smtp.{$service_domain} về smtp.vhost.email
Record MX:
{$service_domain} về mx.vhost.vn với priority 5
{$service_domain} về mx1.vhost.vn với priotity 10
{$service_domain} về mx2.vhost.vn với priority 15
{$service_domain} về mx3.vhost.vn với priority 20
Record TXT:
SPF: {$service_domain} về v=spf1 include:_spf.vhost.vn ~all
Record SRV:
_autodiscover._tcp.{$service_domain} về các giá trị lần lượt là 0 0 443 webmail.vhost.email

3. Truy cập webmail

Để truy cập nhanh nhất (không cần chờ SSL được kích hoạt), Quý khách có thể truy cập vào trang https://webmail.vhost.email
Để truy cập webmail thông qua domain, Quý khách vui lòng trỏ subdomain: webmail.{$service_domain} về IP: {$service_server_ip}, sau đó Quý khách có thể truy cập thông qua link sau: https://webmail.{$service_domain}

4. Tổng kết

Bài viết trên hướng dẫn cấu hình record DNS trên Email Pro , nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại bình luận bên dưới.


Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?