Hướng dẫn cấu hình Email Relay cho DirectAdmin

Giới thiệu

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình dịch vụ Email Relay cho DirectAdmin và cụ thể ở đây là dịch vụ Exim.  

Về cơ bản Exim đã được khắc sâu vào thiết lập của DirectAdmin. Exim rất linh hoạt và có thể định cấu hình. Mọi cấu hình bạn có thể thực hiện chỉnh sửa tại đường dẫn /etc/exim.conf.

Đầu tiên chúng tôi khuyến khích bạn nên thực hiện backup lại file cấu hình trên trước khi thực hiện chỉnh sửa.

cp /etc/exim.conf /etc/exim.conf.bak

Cấu hình Email Relay cho DirectAdmin sử dụng phương thức xác thực qua Username / Password

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình chuyển hướng toàn bộ email của DirectAdmin gửi thông qua một SMTP và chứng thực với username và mật khẩu.

Bước 1: Bạn thực hiện chỉnh sửa file /etc/exim.conf và thêm nội dung sau vào phần routers (sau dòng chữ begin routers) trực tiếp trong tệp /etc/exim.conf:

relayhost_router:
driver = manualroute
domains = ! +local_domains
ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
condition = "${perl{check_limits}}"
# Exclude null sender messages from relaying via the smarthost
condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}}
headers_add = ${if !eq{$original_domain}{$domain}{X-Forwarded-For: $original_local_part@$original_domain}}
headers_add = X-AuthUser: $authenticated_id
transport = relayhost_transport
route_list = $domain SMARTHOST::587
no_more
email-relay-cho-directadmin-01

Bước 2: Bạn hãy Comment (đặt dấu #) phía trước cấu hình lookuphost tùy vào gói dịch vụ relay và tùy chỉnh cấu hình của bạn.

email-relay-cho-directadmin-02

Bước 3: Bạn thêm nội dung sau vào phần transports (sau dòng chữ begin transports) trực tiếp trong tệp /etc/exim.conf:

relayhost_transport:
driver = smtp
# In-case your server continues to send outgoing over port 25 please add the below line
port = 587
hosts_require_tls = SMARTHOST
hosts_require_auth = *
email-relay-cho-directadmin-03

Bước 4: Bạn tiếp tục thêm nội dung sau vào phần authenticators (sau dòng chữ begin authenticators) trực tiếp trong tệp /etc/exim.conf:

relayhost_login:
driver = plaintext
public_name = LOGIN
client_send = : yourUserName : yourUserPassword
email-relay-cho-directadmin-04

Bạn thay thế SMARTHOST với thông tin host của máy chủ Email Relay và thông tin yourUserName, yourUserPassword chính xác từ phía nhà cung cấp dịch vụ Email Relay của bạn.

Bước 5: Bạn cho restart lại dịch vụ Exim trên máy chủ DirectAdmin sau đó hãy thử gửi lại một email để kiểm tra.

Bước 6: Nếu bạn đang ký bằng DKIM trên máy chủ DirectAdmin của mình, bạn có thể cần thêm dòng sau vào hosts_require_tls

.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf

Cấu hình Email Relay cho DirectAdmin sử dụng phương thức xác thực qua IP Based

Các cấu hình Email Relay cho DirectAdmin xác thực qua phương pháp IP Based tương tự với các bước cấu hình xác thực với Username và Password. Tuy nhiên bạn cần kiểm tra lại với nhà cung cấp và đảm bảo rằng địa chỉ IP của dịch vụ Email của bạn đã được ủy quyền trên máy chủ Email Relay (không cần xác thực).

Bước 1: Bạn thực hiện chỉnh sửa file /etc/exim.conf và thêm nội dung sau vào phần routers (sau dòng chữ begin routers) trực tiếp trong tệp /etc/exim.conf:

relayhost_router:
driver = manualroute
domains = ! +local_domains
ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
condition = "${perl{check_limits}}"
# Exclude null sender messages from relaying via the smarthost
condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}}
headers_add = ${if !eq{$original_domain}{$domain}{X-Forwarded-For: $original_local_part@$original_domain}}
headers_add = X-AuthUser: $authenticated_id
transport = relayhost_transport
route_list = $domain SMARTHOST::587
no_more
email-relay-cho-directadmin-05

Bước 2: Bạn hãy Comment (đặt dấu #) phía trước cấu hình lookuphost tùy vào gói dịch vụ relay và tùy chỉnh cấu hình của bạn.

email-relay-cho-directadmin-06

Bước 3: Bạn thêm nội dung sau vào phần transports (sau dòng chữ begin transports) trực tiếp trong tệp /etc/exim.conf:

relayhost_transport:
driver = smtp
# In-case your server continues to send outgoing over port 25 please add the below line
port = 587
hosts_require_tls = SMARTHOST
hosts_require_auth = *
email-relay-cho-directadmin-07

Bước 4: Bạn cho restart lại dịch vụ Exim trên máy chủ DirectAdmin sau đó hãy thử gửi lại một email để kiểm tra.

Bước 5: Nếu bạn đang ký bằng DKIM trên máy chủ DirectAdmin của mình, bạn có thể cần thêm dòng sau vào hosts_require_tls

.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf

Tổng kết

Sau khi bạn cấu hình dịch vụ Email Relay cho DirectAdmin của bạn hoàn tất, một số dịch vụ Email Relay sẽ yêu cầu bạn phải cấu hình spf record trước khi bạn gửi một email kiểm tra. Ví dụ:

Tên miền: example.com 
Type: TXT
Giá trị: v=spf1 include:_spf.<fqdn> ~all

Ở bài viết trên, chúng tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để cấu hình dịch vụ Email Relay cho DirectAdmin.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ này hoặc các hướng dẫn tích hợp vào hệ thống của bạn, bạn có thể xem thêm về chuyên đề Email Relay tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?