Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên CentOS

IPv6 có thể được xem như một giải pháp thay thế cho giao thức mạng IPv4. Vấn đề chính mà nó giải quyết chính là sự cạn kiệt của địa chỉ IPv4. IPv6 cũng cung cấp một số cải tiến và các tính năng mới để quản lý cấu hình mạng và hỗ trợ các giao thức trong tương lai.

1. Kiểm tra trước khi cấu hình IPv6

Hãy chắc chắn rằng IPv6 được kích hoạt trên máy chủ của bạn bằng câu lệnh sau:

sysctl -a | grep ipv6.*disable
IPv6

Khi kết quả trả về giá trị “0” tức là IPv6 đang được kích hoạt trên máy chủ của bạn. Khi kết quả trả về “1” có nghĩa chưa được kích hoạt và cấu hình IPv6 sẽ không hoạt động.

2. Cấu hình IPv6

Chúng ta sẽ cấu hình qua giao diện Network Manager

yum install NetworkManager
systemctl enable NetworkManager
systemctl start NetworkManager 
yum install NetworkManager-tui
nmtui

Chọn Edit a connection:
IPv6

Chọn card mạng bạn muốn thêm IPv6. Ở đây chúng ta chọn card eth0:

IPv6

Ở trang cấu hình, chúng ta khai báo địa chỉ IPv6 và Gateway như hình. Và chọn Automactically connect:

IPv6

Sau đó restart lại network service:

systemctl restart network

Kiểm tra card mạng eth0:

ip addr show dev eth0
IPv6

Ping để kiểm tra:

IPv6

Chúc các bạn thành công.

Bạn có thể xem nhiều bài viết hơn tại đây : https://howto.nsupport.asia/

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?