Hướng dẫn đổi và mở port Remote Desktop

Mặc định RDP (Remote Desktop Protocol) sẽ lắng nghe trên port 3389. Bạn có thể đổi port theo hướng dẫn dưới đây:

1. Đổi port Remote Desktop

Mở Registry Editor (Gõ regedit vào thanh tìm kiếm)

Remote Desktop

Di chuyển đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Tìm PortNumber

Nhấn chuột phải chọn Modify và chọn Decimal. Sau đó chọn số port bạn muốn đổi và nhấn OK.

Restart lại máy để của bạn. Sau đó bạn có thể kiểm tra hiện tại RDP đang sử dụng port nào bằng lệnh này thông qua PowerShell

Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -name "PortNumber"

Hoặc để dễ dàng hơn, chúng ta có thể thay đổi port RDP trực tiếp từ PowerShell bằng lệnh:

Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -name "PortNumber" -Value 3389

2. Mở port Remote Desktop

Chúng ta mở port RDP trên Firewall thông qua PowerShell bằng lệnh:

New-NetFirewallRule -DisplayName 'RDPPORTLatest' -Profile 'Public' -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 3389

Chúc các bạn thành công

Bạn có thể xem nhiều bài viết hơn tại đây : https://howto.nsupport.asia/

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?