Hướng dẫn cài đặt tài khoản cá nhân gửi và nhận mail thông qua IMAP/POP3 trên gmail

Bước 1

Đăng nhập vào tài khoản gmail sau đó chọn “See all settings”

Bước 2

Quý khách chọn theo các mục như hình sau

Bước 3

Tại mục “Name” quý khách có thể đặt tên bất kỳ, tại mục “Email address” sử dụng địa chỉ quý khách muốn thêm vào

Bước 4

Tại mục “SMTP Server” và “Port” quý khách cấu hình như trong hình, mục “Username” và “Password” quý khách dùng username và password tải khoản của quý khách.

Bước 5

Kế tiếp quý khách kiểm tra lại hòm thư cá nhân của quý khách để kích hoạt.

Bước 6

Cài đặt nhận thư bằng giao thức POP3, quý khách chọn mục như hình dưới

Bước 7

Tại đây quý khách nhập địa chỉ hòm thư của quý khách sau

Bước 8

Chọn như hình dưới sau đó tiếp tục

Bước 9

Quý khách cấu hình “POP Server” như hình dưới, mục Username và Password quý khách sử dụng Username và Password hòm thư của quý khách

Bước 10

Tại phần này vì đã cái đặt SMTP trước đó nên sẽ chọn No

Các bước cài đặt gửi và nhận mail bằng tài khoản cá nhân thông qua IMAP/POP3 trên gmail đã hoàn thành.

Xem thêm nhiều bài viết hơn tại: https://howto.nsupport.asia/

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?