Hướng dẫn tạo CSR không cần domain

Tại bài viết hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tạo CSR mà không có tên miền và có thể dùng CSR này cài đặt SSL cho IP public của các bạn.

Để thực hiện việc này các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

1, Truy cập cập vào server qua tài khoản root.

2, Thực hiện tạo CSR.

Các bạn có thể chạy lệnh sau để thực hiện việc tạo CSR

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout new.key -out new.csr

Sau khi chạy các bạn sẽ thấy màn hình trả về tương tự như sau:

Tại đây các bạn hãy điền thông tin cá nhân hoặc công ty của các bạn tại đây và nội dung sẽ giống như sau:

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout new.key -out new.csr
Generating a 2048 bit RSA private key
……….+++
…………………………….+++
writing new private key to ‘new.key’
—–
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter ‘.’, the field will be left blank.
—–
Country Name (2 letter code) [XX]:VN
State or Province Name (full name) []:test
Locality Name (eg, city) [Default City]:HCM
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (eg, your name or your server’s hostname) []:
Email Address []:test@test.com

Please enter the following ‘extra’ attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:

Sau khi điền thông thông tin các bạn có thể kiểm tra qua xem 2 file đã được tạo ra chưa bằng lệnh sau:

ls -la new.*

hình ảnh trả về có  thể giống như sau:

Các bạn có thể mở file new.csr này lên để lấy thông tin CSR:

vi new.csr

Như vậy các bạn đã tạo ra CSR cho IP trên server của các bạn.

Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?