Hướng dẫn update version MySQL trên Directadmin

Trên Directadmin có hỗ trợ bạn thay đổi version MySQL hoặc chuyển đổi từ MySQL qua MariaDB một cách đơn giản.

Lưu ý: Trước khi thực hiện bạn nên backup lại database của mình, mặc dù trong bước thực hiện có thực hiện backup lại database của bạn, nhưng để chủ động và đảm bảo bạn nên tự mình export database của mình.

Cách thực hiện.

1. Nếu bạn đang sử dụng MySQL.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 5.6
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mysql

Nếu bạn muốn chuyển đổi từ Mariadb qua MySQL cũng có thể sử dụng đoạn lệnh này để thực hiện.

2. Nếu bạn đang sử dụng MariaDB

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mariadb 5.6
./build set mysql_inst mariadb
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mariadb

Nếu bạn muốn chuyển đổi từ MySQL qua Mariadb cũng có thể sử dụng đoạn câu lệnh này.

Sau đó bạn có thể kiểm tra qua PHP info để kiểm tra xem phiên bản MySQL của mình đã thay đổi chưa.

MySQL

Bạn có thể tham khảo cách tạo file PHP info tại đây.

Bạn có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn của Directadmin.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?