Tìm kiếm files chiếm dung lượng lớn trên máy chủ Linux

Giới thiệu

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để tìm kiếm files chiếm dung lượng lớn trên Linux.

Theo thời gian, ổ đĩa trên máy chủ Linux của bạn có thể trở nên lộn xộn với nhiều tệp không cần thiết chiếm nhiều dung lượng ổ đĩa. Một số cách chúng tôi có thể giới thiệu đến cho bạn như sau:

Tìm kiếm files chiếm dung lượng lớn trên Linux với câu lệnh find

Lệnh find là một trong những công cụ mạnh nhất trong kho vũ khí của quản trị viên hệ thống Linux. Nó cho phép bạn tìm kiếm files chiếm dung lượng lớn trên Linux dựa trên các tiêu chí khác nhau, bao gồm cả kích thước tệp.

Ở hướng dẫn bên dưới, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chuyển đầu ra lệnh find và in ra các file có kích thước tương ứng với câu lệnh ls sau đó sắp xếp các files.

find . -xdev -type f -print | xargs ls -lh | sort -k5,5 -h -r | head -n 10

Bạn có thể thay thế . bằng bất kì đường dẫn mà bạn muốn tìm các tệp lớn nhất.

Chúng tôi sẽ chia nhỏ câu lệnh trên và phân tích một số tùy chọn để bạn có thể nắm được.

  • find . -xdev -type f -print: chỉ tìm kiếm files (-type f) trong thư mục làm việc hiện tại (.), không xuống thư mục trên các hệ thống tệp khác (-xdev) và in tên tệp đầy đủ theo tiêu chuẩn đầu ra, theo sau là một dòng mới (-print).
  • xargs ls -lh: đầu ra của lệnh find được chuyển tới xargs, lệnh này thực thi lệnh ls -lh.
  • sort -k5,5 -h -r: so sánh và sắp xếp các dòng dựa trên cột thứ 5 (-k5,5), các giá trị ở định dạng con người có thể đọc được (-h) và đảo ngược kết quả (-r).
  • head -n 10: chỉ in 10 dòng đầu tiên của kết quả.

Kết quả đầu ra sẽ như sau:

tim-kiem-files-chiem-dung-luong-lon-tren-linux-voi-find

Lệnh find trên máy chủ linux đi kèm với rất nhiều tùy chọn mạnh mẽ và cũng có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ khác, bạn có thể xem thêm về các tùy chọn tại đây.

Tìm kiếm files chiếm dung lượng lớn trên Linux với câu lệnh du

Lệnh du được sử dụng để ước tính mức sử dụng dung lượng tệp và nó đặc biệt hữu ích để tìm các thư mục và tệp tiêu tốn nhiều dung lượng trên ổ đĩa trên máy chủ Linux. Lệnh sau sẽ in các tệp và thư mục lớn nhất:

du -ahx . | sort -rh | head -10

Giải thích về câu lệnh:

  • du -ahx . : ước tính mức sử dụng dung lượng ổ đĩa trong thư mục làm việc hiện tại (.), đếm cả tệp và thư mục (a), kích thước in ở định dạng con người có thể đọc được (h) và bỏ qua thư mục trên các hệ thống tệp khác nhau (x).
  • sort -rh: sắp xếp các dòng bằng cách so sánh các giá trị ở định dạng con người có thể đọc được (-h) và đảo ngược kết quả (-r).
  • head -10: Chỉ in 10 dòng đầu tiên của kết quả.

Kết quả đầu ra sẽ như sau:

tim-kiem-files-chiem-dung-luong-lon-tren-linux-voi-du

Lệnh du có nhiều tùy chọn khác có thể được sử dụng để tinh chỉnh đầu ra của việc sử dụng không gian trên ổ đĩa của bạn.

Kết luận

Chúng tôi đã chỉ cho bạn cách tìm kiếm files chiếm dung lượng lớn trên Linux bằng cách sử dụng lệnh find và du.

Các bạn có thể tìm kiếm các tips hoặc các phương pháp quản trị máy chủ Linux hiệu quả qua chuyển đề Linux của chứng tôi tại đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?