Hướng dẫn tạo thêm tài khoản phụ quản lý tại vHost

Nếu Quý khách cần quản lý dịch vụ với nhiều nhân viên hỗ trợ, Quý khách có thể thực hiện theo hướng dẫn sau để tạo thêm các tài khoản quản lý phụ:

Bước 1: Đăng nhập vào trang https://members.vhost.vn/
Bước 2: Chọn mục Menu > Contacts/Sub-Accounts hoặc vào mục Contacts > New Contacts như hình sau:

Bước 3: Điền thông tin tài khoản quản lý phụ:
First Name: Tên
Last Name: Họ
Company Name: Tên công ty
Email Address: Địa chỉ Email
Phone Numbers: Số điện thoại
Tax ID: Mã số thuế (công ty hoặc cá nhân)
Address 1: Địa chỉ 1
Address 2: Địa chỉ 2
City: Thành phố
State/Region: Quận/Huyện
Zip Code: Mã bưu chính
Country: Quốc gia

Điền các thông tin tài khoản phụ
Thêm tài khoản quản lý phụ như tài khoản chính

Activate Sub-Account: Tick vào nếu Quý khách muốn tài khoản quản lý chung này có quyền đăng nhập vào trang https://members.vhost.vn/ và có quyền quản lý tất cả các thông tin như tài khoản chính của Quý khách.
New password: Tạo mật khẩu cho tài khoản phụ có quyền đăng nhập.
Confirm password: Xác nhận lại mật khẩu vừa nhập

Modify Master Account Profile: Quyền thay đổi thông tin tài khoản chính
View & Manage Contacts: Quyền xem & quản lý các tài khoản phụ
View Products & Services: Quyền xem tất cả các dịch vụ
View & Modify Product Passwords: Quyền xem & thay đổi mật khẩu dịch vụ
Perform Single Sign-On: Cho phép đăng nhập một lần
View Domains: Quyền xem tất cả các domain
Manage Domain Settings: Quyền quản lý tất cả csc domain
View & Pay Invoices: Quyền xem và thanh toán các hoá đơn
View & Accept Quotes:
Quyền xem và xác nhận báo giá
View & Open Support Tickets: Quyền xem và mở yêu cầu hỗ trợ
View & Manage Affiliate Account:
Quyền xem và quản lý tài khoản affiliate (cộng tác viên)
View Emails: Quyền xem tất cả các Emails
Place New Orders/Upgrades/Cancellations:
Quyền tạo đơn hàng mới, đơn hàng nâng cấp, yêu cầu huỷ bỏ dịch vụ.

Kích hoạt tài khoản phụ có quyền như tài khoản chính

Các mục phân quyền nhận Emails khác:

General Emails: Tài khoản có quyền nhận được tất cả thông báo, bao gồm cả thông báo thay đổi mật khẩu.
Product Emails: Tài khoản có quyền nhận được các thông báo về tất cả chi tiết đơn đặt hàng, thông tin tài khoản dịch vụ và các thông tin dịch vụ liên quan…v.v..
Domain Emails: Tài khoản có quyền nhận được tất cả các thông báo về gia hạn, xác nhận đăng ký mới, nhắc nhở gia hạn tên miền…v.v…
Invoice Emails: Tài khoản có quyền nhận được tất cả các nhắc nhở thanh toán, hoá đơn, nhắc nhở quá hạn…v.v..
Support Email: Tài khoản cũng sẽ nhận được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật như dưới dạng cc mail hoặc cũng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến vHost trong phạm vi cho phép về hỗ trợ kỹ thuật hoặc kinh doanh.

Bước 4: Chọn Save changes sau khi điền đủ thông tin và cấp quyền cho tài khoản phụ.

Thêm tài khoản quản lý cho nhân viên kỹ thuật

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin của nhân viên quản lý kỹ thuật
Bước 2: Chọn quyền nhận thông tin về dịch vụ cho nhân viên kỹ thuật như:
Product Emails: Tài khoản có quyền nhận được các thông báo về tất cả chi tiết đơn đặt hàng, thông tin tài khoản dịch vụ và các thông tin dịch vụ liên quan…v.v..
Domain Emails: Tài khoản có quyền nhận được tất cả các thông báo về gia hạn, xác nhận đăng ký mới, nhắc nhở gia hạn tên miền…v.v…
Support Email: Tài khoản cũng sẽ nhận được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật như dưới dạng cc mail hoặc cũng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến vHost trong phạm vi cho phép về hỗ trợ kỹ thuật hoặc kinh doanh.
Bước 3: Chọn Save changes sau khi điền đủ thông tin và cấp quyền cho tài khoản phụ.

Thêm tài khoản cho nhân viên kế toán

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin của nhân viên quản lý kỹ thuật
Bước 2: Chọn quyền nhận thông tin về dịch vụ cho nhân viên kỹ thuật như:
Invoice Emails: Tài khoản có quyền nhận được tất cả các nhắc nhở thanh toán, hoá đơn, nhắc nhở quá hạn…v.v..
Support Email:
Tài khoản cũng sẽ nhận được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật như dưới dạng cc mail hoặc cũng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến vHost trong phạm vi cho phép về hỗ trợ kỹ thuật hoặc kinh doanh.
Bước 3: Chọn Save changes sau khi điền đủ thông tin và cấp quyền cho tài khoản phụ.

Nếu có gặp trở ngại gì trong quá trình thực hiện các thao tác trên, Quý khách có thể liên hệ 19006806 hoặc gửi yêu cầu về support@vhost.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?