Hướng dẫn cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

Memcached là một hệ thống bộ nhớ đệm phân tán, nó thường được sử dụng để tăng tốc các trang web hướng cơ sở dữ liệu động bằng cách lưu dữ liệu và đối tượng vào bộ nhớ đệm trong RAM để giảm số lần phải đọc nguồn dữ liệu bên ngoài (chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc API).

Bài viết này hướng dẫn cho bạn cách cài đặt và cấu hình Memcached trên Ubuntu 20.04.

Huóng dẫn về Memcached trên Ubuntu 20.04

Cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04

Gói cài đặt Memcached có sẵn trong kho lưu trữ repository của Ubuntu 20.04. Để cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04, bạn hãy sử dụng câu lệnh sau với người dùng root hoặc người dùng có quyền sudo

sudo apt update
sudo apt install memcached libmemcached-tools

Gói cài đặt libmemcached-tools cung cấp các tiện ích dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng để quản lý máy chủ memcached.

Sau khi cài đặt xong, dịch vụ memcached sẽ tự động start lên. Để kiểm tra trạng thái của dịch vụ, hãy nhập câu lệnh sau:

sudo systemctl status memcached

Kết quả của câu lệnh trên sẽ như sau:

● memcached.service - memcached daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; vendor preset:>
Active: active (running) since Mon 2020-11-30 00:50:43 UTC; 13s ago
memcached-tren-ubuntu-2004-01

Các tùy cấu hình cho Memcached có thể được định cấu hình trong tệp /etc/memcached.conf. Theo mặc định, memcached được đặt để chỉ nghe trên localhost với port 11211.

Nếu Client đang thực hiện kết nối với Memcached đang chạy trên cùng một máy chủ, bạn không nên cho phép truy cập từ xa. Để cho phép truy cập từ xa vào máy chủ Memcached, bạn cần định cấu hình tường lửa và chỉ mở cổng UDP Memcached 11211 từ các máy khách đáng tin cậy.

Để thực hiện cho phép Remote Access đến máy chủ Memcached, bạn hãy mở tệp cấu hình memcached.conf. Tìm đến cấu hình -l 127.0.0.1 và thay thế 127.0.0.1 bằng địa chỉ IP máy chủ ví dụ: 192.168.1.121 và thay đổi port listen cho máy chủ Memcached.

memcached-tren-ubuntu-2004-02

Khởi động lại dịch vụ Memcached để các thay đổi có hiệu lực:

sudo systemctl restart memcached

Khi dịch vụ được cấu hình, bước tiếp theo là mở cổng memcached trong tường lửa.

ufw allow from 192.168.1.x to any port 11211

Kết nối đến Memcached

Tùy thuộc vào ứng dụng bạn đang chạy, bạn cần cài đặt một ứng dụng Memcached Client dành riêng cho ngôn ngữ bạn sử dụng để kích hoạt Memcached để phục vụ các yêu cầu của bạn

PHP

Để sử dụng Memcached làm cơ sở dữ liệu bộ nhớ đệm cho ứng dụng PHP của bạn như WordPress, Drupal, Joomla hoặc Magento, bạn cần cài đặt phần mở rộng php-memcached:

apt install php-memcached

Python

Đối với các ứng dụng Python, Memcached có thể được cài đặt bằng trình quản lý gói pip.

pip install pymemcache
pip install python-memcached

NodeJS

Đối với NodeJS, bạn có thể sử dụng node-memcached để giao tiếp với máy chủ cache.

npm install connect-memcached

Tổng kết

Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04. Bạn có thể tham khảo thêm các tính năng chuyên sâu và cụ thể hơn về Memccached, bạn hãy tham khảo qua Memcached Wiki.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, đừng ngại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?