Hướng dẫn cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP, LAMP trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu

Trong hướng dẫn ngắn này, chúng tôi sẽ cấu hình một máy chủ LAMP trên Ubuntu 20.04 Focal Fossa.

LAMP Stack là sự kết hợp của các gói phần mềm được sử dụng thường xuyên nhất để xây dựng các trang webs. LAMP là một từ viết tắt sử dụng chữ cái đầu tiên của mỗi gói có trong nó: Linux, Apache, MySQL / MariaDB và PHP.

Cài đặt LAMP trên Ubuntu 20 04

Cài đặt Apache

Bước tiếp theo để cài đặt là LAMP trên Ubuntu 20.04 là cài đặt máy chủ web Apache.

Apache là phần mềm máy chủ web/HTTP mã nguồn mở phổ biến, hỗ trợ nhiều modules mạnh mẽ, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng cao. Để cài đặt Apache trên Ubuntu 20.04 bạn sử dụng câu lệnh sau:

apt install apache2 apache2-dev

Các tệp cấu hình cho Apache2 nằm trong thư mục /etc/apache2 và tệp cấu hình chính là /etc/apache2/apache2.conf. Trong đó DocumentRoot nằm ở đường dẫn /var/www/html.

Trên Ubuntu không giống như trên các bản phân phối Linux lớn khác, các dịch vụ systemd được tự động khởi động và kích hoạt để bắt đầu khi khởi động hệ thống, khi quá trình cài đặt gói (dự định chạy dưới dạng dịch vụ) hoàn tất.

systemctl status apache2
lamp-tren-ubuntu-20.04-01

Cuối cùng, mở port 80 và 443 trên firewall để cho phép các lưu lượng truy cập từ bên ngoài vào 2 ports trên.

ufw allow in "Apache Full"

Lúc này bạn hãy truy cập vào http://<your-ip-apache-server> thì bạn sẽ nhận được thông tin sau.

lamp-tren-ubuntu-20.04-02

Để kiểm tra phiên bản của Apache2, bạn hãy chạy câu lệnh sau:

apache2ctl -v
lamp-tren-ubuntu-20.04-03

Cài đặt MariaDB

Bước tiếp theo để cài đặt là LAMP trên Ubuntu 20.04 là cài Cơ sỡ dữ liệu MariaDB hoặc MySQL.

MariaDB là bản thay thế cho MySQL, nó hiện phổ biến và là máy chủ cơ sở dữ liệu mặc định trong hầu hết các bản phân phối Linux bao gồm Ubuntu và cũng là một phần của hầu hết các dịch vụ Hosting / Cloud VPS hiện nay.

Để cài đặt MariaDB cho máy chủ sử dụng Ubuntu 20.04, bạn hãy sử dụng câu lệnh bên dưới.

apt install mariadb-server mariadb-client
lamp-tren-ubuntu-20.04-04

Để kiểm tra phiên bản của MariaDB, bạn hãy chạy câu lệnh sau.

lamp-tren-ubuntu-20.04-05

Các tệp cấu hình MariaDB được lưu trữ trong thư mục /etc/mysql/, để có thêm thông tin về cấu hình bạn có thể đọc tại đây.

Bạn cần bật một số biện pháp bảo mật cơ bản để cài đặt cơ sở dữ liệu MariaDB, bằng cách chạy tập lệnh sau để tiến hành cấu hình.

mysql_secure_installation

Sau khi chạy tập lệnh, nó sẽ đưa bạn qua một loạt câu hỏi mà bạn có thể trả lời có (y) hoặc không (n) để bật một số tùy chọn bảo mật.

  • Enter current password for root (enter for none): Enter
  • Set a root password? [Y/n] y
  • Remove anonymous users? [Y/n] y
  • Disallow root login remotely? [Y/n] y
  • Remove test database and access to it? [Y/n] y
  • Reload privilege tables now? [Y/n] y

Cài đặt PHP

Bước cuối cùng để cài đăt LAMP trên Ubuntu 20.04 là cài đặt PHP. Theo mặc định php 7.4 là phiên bản mặc định trên máy chủ Ubuntu 20.04 để cài đặt gói PHP và các phần mở rộng thông thường, bạn hãy chạy lệnh sau

apt install php
apt install php-{gd,gmagick,mbstring,mysql,zip,fpm,bcmath,bz2,intl,soap,redis,memcached} -y
lamp-tren-ubuntu-20.04-06

Kiểm tra phiên bản PHP đang sử dụng, bạn hãy sử dụng câu lệnh

php -v
lamp-tren-ubuntu-20.04-07

Để cài đặt các phiên bản PHP khác, bạn hãy thêm PPA repository vào máy chủ Ubuntu của bạn

add-apt-repository -y ppa:ondrej/php

Sau đó bạn hãy chạy câu lệnh sau để cài đặt các phiên bản khác.

apt install php5.6 hoặc apt install php7.0,....

Tổng kết

Ở bài viết trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để cài đặt LAMP trên Ubuntu 20.04.

Trong trường hợp bạn cần thêm các thông tin về dịch vụ hoặc các hướng dẫn sử dụng, bạn có thể xem thêm về các hướng dẫn, tips, cài đặt và các vấn đề liên quan đến bảo mật tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?