Hướng dẫn sử dụng Select PHP Version và MultiPHP Manager trên Hosting cPanel

1.Mục đính sử dụng Select PHP Version.

Với Select PHP Version trên cPanel cho phép người dùng có thể thực hiện thay đổi version PHP phù hợp với source code đã xây dựng cho website cũng như 1 số thư viện module cần thiết.

Ngoài ra, với người dùng sử dụng dịch vụ shared hosting, không giống như sử dụng VPS hay Server, việc can thiệp vào file php.ini của hệ thống là không thể. Tuy nhiên với Select PHP Version sẽ giải quyết được vấn đề này, đáp ứng cho người dùng có thể chỉnh sửa 1 vài thông số cần thiết cơ bản để khắc phục 1 số lỗi trong quá trình debug.

2. Các bước sử dụng Select PHP Version.

Bước 1: Login vào trang quản lý hosting cPanel. Nếu chưa có tài khoản Hosting thì Bạn hãy đăng ký Hosting trước nhé.

Bước 2: Tìm kiếm từ khóa “Select PHP Version” hoặc click Select PHP Version trong tab Software and Services.

Bước 3: Chọn phiên bản php sử dụng cho website.

Bạn có thể biết được website nào đang sử dụng cPanel Multi PHP Manager hoặc CloudLinux PHP Version bằng cách nhìn vào mục HANDLED BY của mỗi website.

Lựa chọn phiên bản phù hợp với website bằng ở phần Current PHP version sau đó Apply để hoàn tất.

Các tùy chọn khi sử dụng Select PHP Version

  • Có thể tùy chọn on hay off các Extensions bằng cách tích hoặc bỏ tích vào các Extensions cần sử dụng.
  • Có thể thay đổi các thông số sao cho phù hợp với Website ở mục Options như:
    – memory_limit
    – post_max_size
    – upload_max_filesize

3. Mục đính sử dụng MultiPHP Manager.

Với MultiPHP Manager trên cPanel cho phép người dùng có thể thực hiện thay đổi version PHP cho nhiều website trên cùng một host trong đó mỗi website chỉ tương thích với một phiên bản PHP nhất định.

4. Các bước sử dụng MultiPHP Manager.

Bước 1: Login vào trang quản lý hosting cPanel. Nếu chưa có tài khoản Hosting thì Bạn hãy đăng ký Hosting trước nhé.

Bước 2: Tìm kiếm từ khóa “MultiPHP Manager” hoặc click MultiPHP Manager trong tab Software and Services.

Bước 3: Chọn phiên bản php sử dụng cho website.

Tích vào website muốn thay đổi phiên bản PHP sau đó chọn phiên bản PHP ở mục PHP Version sau đó chọn Apply để hoàn tất.

Các tùy chọn khi sử dụng MultiPHP Manager:

Có thể thay đổi các thông số sao cho phù hợp với Website phần MultiPHP INI Editor như:
– memory_limit
– post_max_size
– upload_max_filesize

*Lưu ý: Nếu một Website cụ thể sử dụng version PHP trên MultiPHP Manager nếu version này khớp với version trên máy chủ (version PHP trên máy chủ hosting) thì Website của bạn sẽ sử dụng version PHP Select PHP Version.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?