Hướng dẫn Enable/Disable remote MySQL trên Linux

Remote MySQL là cho phép một server khác có thể kết nối được tới MySQL trên server đang chạy MySQL của bạn.

Để thực hiện được việc này bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Enable remote MySQL

Bước 1: Truy cập vào MySQL trên server của bạn với tài khoản root.

Hãy truy cập vào server của bạn qua SSH bằng tài khoản root sau đó hãy login vào trong MySQL của bạn bằng lệnh sau:

mysql -u root -p

Hãy nhập password của user root để login vào MySQL

Lưu ý: tài khoản root là là của MySQL và không phải của server, tài khoản root này được tạo khi bạn thực hiện cài đặt MySQL của mình

Bước 2: Thực hiện gán IP được phép remote tới database.

Sau khi truy cập vào MySQL của bạn qua tài khoản root hãy chạy lệnh sau để gán IP của server đang muốn remote tới.

GRANT ALL PRIVILEGES ON databasename.* TO user@’1.2.3.4′ IDENTIFIED BY ‘password’;

Hãy thực hiện thay đổi các thông số sau:

databasename = tên database mà bạn đang muốn setup remote

User = tên user đang quản trị database này.

Password = password của User

1.2.3.4 = địa chỉ IP mà bạn đang cần kết nối tới.

Nếu bạn muốn cho nhiều IP kết nối tới có thể thay địa chỉ IP bằng dấu “%”

Nhưng hãy thận trọng với điều này vì việc này sẽ khiến cho tất cả mọi người đều có thể remote tới được database của bạn nếu có thông tin user và password.

vì vậy bạn nên sử dụng firewall để đóng port 3306 và chỉ cho các IP được phép kết nối tới database mới có quyền truy cập vào port này.

Disable remote MySQL.

Mặc định việc remote tới database sẽ bị disable.

Bạn có thể tìm thấy cấu hình việc này tại file: /etc/my.cnf
Bạn có thể them dòng sau vào cuối file /etc/my.cnf để thực hiện disable remote: skip-networking

Nếu bạn có nhiều database trên server của mình và chỉ muốn disables remote một database thì hãy truy cập vào MySQL của bạn qua tài khoản root sau đó thực hiện lệnh sau:

show databases; (show ra các databases mà bạn đang có)

use database name; (hãy chọn 1 databases mà bạn đang muốn thực hiện)

DELETE FROM mysql.user WHERE User=’user’ AND Host NOT IN (‘localhost’, ‘127.0.0.1’);

Việc này sẽ xóa toàn bộ các user được kết nối đến databases của ban và ngoại trừ localhost

Như vậy bạn đã có thể tắt việc remote tới databases của bạn.

Chúc bạn thành công.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?