[Zimbra] Instruction to import list user into Mail Server

You are deploying an email service for your enterprise and there are plenty of users need to be added to the mail server. This article will show you how to import list user into Mail Server through an XML file. Step 1: Create an XML file <ZCSImport><Options><importMails>1</importMails><importContacts>1</importContacts><importTasks>1</importTasks><importCalendar>1</importCalendar><importDeletedItems>1</importDeletedItems><importJunk>1</importJunk><ignorePreviouslyImported>0</ignorePreviouslyImported><InvalidSSLOk>1</InvalidSSLOk></Options><ZimbraServer><serverName>mail.domain</serverName><port>7071</port><adminUserName>admin</adminUserName><password>password admin</password><adminSSLEnabled>0</adminSSLEnabled><domain>domain</domain></ZimbraServer><ImportUsers><User><sn>Dai</sn><givenName>The</givenName><displayName>The Dai</displayName><RemoteEmailAddress>thedai@domain</RemoteEmailAddress><password>thedai123</password><zimbraPasswordMustChange>TRUE</zimbraPasswordMustChange></User><User><!– Repeat […]

[Zimbra] Instruction to add an Email Account

Introduction To send an email with your domain, you have to create an Email Account with your own domain in Zimbra. In this article, we will illustrate how to create an Email Account in Zimbra Create an Email Account in Zimbra Step 1: Choose [1] Home the click [2] Manage Step 2: At […]

Quy trình đăng ký tên miền Quốc tế

Để đăng ký được tên miền quốc tế, bạn cần chú ý những thông tin nào? Tên miền Quốc tế là tên miền quyền sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký với ICANN cho tới khi bạn không tiếp tục chi trả để tiếp tục sử […]